ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης έργων πληροφορικής (project management) για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών όπου λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος και αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων,
  • Προσδιορισμό τεχνολογικής λύσης,
  • Καθορισμό και τήρηση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου,
  • Επιλογή, συντονισμό και έλεγχο υπεργολάβων-προμηθευτών,
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας έργου.